0909 68 1111
0909 68 1111

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo

NGUYỄN VŨ THIÊN DIỄM

NGUYỄN VŨ THIÊN DIỄM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN THIÊN MINH

LÊ NGUYỄN NHẬT MINH

Ông LÊ NGUYỄN NHẬT MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN MINH
(Trực Thuộc Tập Đoàn Thiên Minh)

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Đối tác chiến lược

Đối tác chính Thiên Minh Group

DOI-TAC-01.jpg

Giới thiệu tập đoàn Thiên Minh | Thien Minh Group
https://www.thienminhgroup.asia/
https://www.thienminhgroup.asia/catalog/view/theme/